БЕТАДИНЕ РАСТВОР ЗА КОЖА (10%)

...

СОСТАВ

povidone-iodine : 10 %

ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМА

раствор за кожа

ДЕЈСТВО

Бетадине растворот за дезинфекција и чистење на кожата како активен принцип содржи повидон-јод, комплексно соединение на поливинил пиролидонот и јод. Овој комплекс претставува јодофор, каде што поливинил пиролидонот служи како пренесувач на јодот. Во допир со кожата и слузокожата јодот полека се ослободува од комплексот и пројавува силно дејство кон бактериите, вирусите, габите, протозоите и кон спорите. Дејството настапува непосредно по примената и трае подолго во однос на другите препарати на јод.

ИНДИКАЦИИ

Подготовка (дезинфекција) на кожата и на слузокожата (вклучувајќи ја и вагиналната слузокожа) за хируршки интервенции, инјекции и аспирации;

Дезинфекција на рани, спречување инфекции при изгореници, инцизии и при други локални лезии;

Лекување инфицирани хируршки инцизии, инфицирани трауматски лезии, третман на лацерации и на абразии, инфицирани декубитални или застојни улцери, пиодермии и секундарно инфицирани дерматози и изгореници од втор и од трет степен.

ПАКУВАЊЕ

100 ml раствор

...

Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.

Производи поврзани со брендот